SELL YOUR PROPERTY

Thinking of Selling?                                     Για Ελληνικά scroll down

Nikou Real Estate can help you with the sale of your property here in Crete.

If you’d like to discuss the potential sale of your property, please contact us.

We will come to see your property and discuss what you need to do, to sell it.

Please, provide all the deeds and the (topographical) plan of your property at the first meeting. This ensures that the property is advertised correctly.

If you don’t have these documents, we can assist you in getting copies. A topographical plan of your property must be less than 10 years old and need to provide the satellite coordinates (x and Y) on it.

Together we decide the asking price of your property and any conditions under which it will be sold (e.g. whether or not furniture is included).

We will arrange a photo shooting – in a separate document we will give you some tips for preparing your house for this photo shooting and for the viewing appointments.

We also will discuss how we have access to your property for viewings.

Viewings

Nikou Real Estate will always accompany any potential buyers on a viewing appointment.

It is important to prepare your property before a viewing. The first impression of the property is the most important one!

Price agreement

Once we have found you a buyer, we will represent you correctly to make sure both parties are happy with the agreed purchase price.

Legal Search

As soon as there is a price agreement, the lawyer of the buyer will have to do a Legal Search. Briefly this means that the lawyer checks if you are indeed the owner and that the property is allowed to be sold.

Pre agreement / pre contract

As soon as the legal search shows that it is ok to proceed, a pre-agreement/pre-contract can be made and a deposit can be paid by the buyer.

Paperwork

Then it is time for you to provide all the necessary papers to the notary who will sign up the final contract.

The notary will tell you exactly which papers you need. Mainly these are the following:

  • Property deeds, registration papers, E9 form

 

  • Engineers certificate

The property owner should appoint a civil engineer to verify the legality of the property and provide a legality certificate. The seller must ensure that the status of the property is in line with the recent laws regarding selling a property. The engineer shall provide all building permit documents, topography, building plans and building permission.

  • Energy Certificate

The property owner should appoint a mechanical engineer to make an energy sufficiency paper of the property.

  • Tax clearance papers of the tax office that you do not owe any taxes to the government/Municipality.

 

  • Additional certificates may be required depending on the area where the property for sale is situated in respect to specific regulations that apply to the property area (Hellenic Cadastre, TOEB clearance etc.).

The costs associated with selling a property are the costs to require abovementioned papers, your Lawyer’s fees and the Estate Agent’s fees.

 Please note that Capital Gains have now been suspended till 31 December 2022.

 

Σκέφτεστε να πουλήσετε το  ακίνητό σας;

Η Nikou Real Estate μπορεί να σας βοηθήσει με την πώληση του ακινήτου σας εδώ στην Κρήτη.

Εάν θέλετε να συζητήσετε για την πώλησή του ακίνητού σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα έρθουμε να δούμε το ακίνητό σας και να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνετε, για να το πουλήσετε.

Παρακαλούμε να δώσετε όλα τα (τοπογραφικά) σχέδια του ακινήτου σας στην πρώτη συνάντηση. Αυτό διασφαλίζει ότι το ακίνητο διαφημίζεται σωστά.

Εάν δεν τα έχετε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βγάλετε αντίγραφα. Ένα τοπογραφικό σχέδιο του ακινήτου πρέπει να είναι λιγότερο των 10 ετών και πρέπει να παρέχει τις δορυφορικές συντεταγμένες (x και Y) σε αυτό.

Μαζί Θα αποφασίζουμε τη ζητούμενη τιμή του ακινήτου σας και τυχόν όρους υπό τους οποίους θα πωληθεί (π.χ. εάν περιλαμβάνονται ή όχι έπιπλα).

Θα κανονίσουμε μια φωτογράφιση – σε ξεχωριστό έγγραφο θα σας δώσουμε μερικές συμβουλές για την προετοιμασία του σπιτιού σας για αυτή τη φωτογράφιση και για τα ραντεβού με πιθανούς αγοραστές.

Θα συζητήσουμε επίσης, πώς θα έχουμε πρόσβαση στην ιδιοκτησία σας.

Προβολές

Η Nikou Real Estate θα συνοδεύει πάντα τυχόν υποψήφιους αγοραστές σε ένα ραντεβού προβολής.

Είναι σημαντικό να προετοιμάσετε το ακίνητό σας πριν από την προβολή. Η πρώτη εντύπωση του ακινήτου είναι η πιο σημαντική!

Συμφωνία τιμής

Μόλις σας βρούμε έναν αγοραστή, θα σας εκπροσωπήσουμε σωστά για να βεβαιωθούμε ότι και τα δύο μέρη είναι ικανοποιημένα με τη συμφωνημένη τιμή αγοράς.

Νομική αναζήτηση

Μόλις υπάρξει συμφωνία τιμής, ο δικηγόρος του αγοραστή θα πρέπει να κάνει μια Νομική Έρευνα. Εν συντομία, αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος ελέγχει εάν είστε πράγματι ο ιδιοκτήτης και ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από βάρη.

Προσύμφωνο

Από τη στιγμή που η νομική έρευνα δείξει ότι είναι εντάξει να προχωρήσουμε, μπορεί να γίνει ένα προσύμφωνο και να καταβληθεί προκαταβολή από τον αγοραστή.

χαρτιά

Τότε είναι καιρός να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον συμβολαιογράφο που θα υπογράψει το τελικό συμβόλαιο.

Ο συμβολαιογράφος θα σας πει ακριβώς ποια χαρτιά χρειάζεστε. Κυρίως αυτά είναι τα εξής:

– Τίτλοι ιδιοκτησίας, χαρτιά εγγραφής, έντυπο Ε9

– Πιστοποιητικό μηχανικού

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να διορίσει πολιτικό μηχανικό για να επαληθεύσει τη νομιμότητα του ακινήτου και να προσκομίσει πιστοποιητικό νομιμότητας. Ο πωλητής πρέπει να διασφαλίσει ότι το καθεστώς του ακινήτου είναι σύμφωνο με τους πρόσφατους νόμους σχετικά με την πώληση ενός ακινήτου. Ο μηχανικός θα παρέχει όλα τα έγγραφα της οικοδομικής άδειας.

– Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να διορίσει έναν μηχανολόγο για να φτιάξει ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

– Εκκαθαριστικά εφορίας, ότι δεν οφείλετε δηλαδή φόρους στο δημόσιο/Δήμο.

– Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα πιστοποιητικά ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το προς πώληση ακίνητο σε σχέση με ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν για την περιοχή του ακινήτου (Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκκαθάριση ΤΟΕΒ κ.λπ.).

Τα έξοδα που σχετίζονται με την πώληση ενός ακινήτου είναι το κόστος έκδοση των παραπάνω εγγράφων, οι αμοιβές του δικηγόρου σας και οι αμοιβές του κτηματομεσίτη.

Let Us Bring You Home To Crete!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
Share This